Общи условия

Oбщи услoвия:


Внимание! Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате корпоративния web сайт на OfficeServices.bg. Използването на web сайтa означава, че приемате тези условия. Ако не приемате тези условия, не използвайте този web сайт.

1. Използване на сайта

OfficeServices.bg ви оправомощава да разглеждате и зареждате материалите от този Web сайт ("Сайт") само за лична, нетърговска употреба, при условие че запазите всички авторски права и съответните означения, както и принадлежащи на други такива върху съответните копия на материалите. Материалите на този Сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Забранена е употребата на тези материали на друг Web сайт или мрежова компютърна среда с каквито и да било цели. Материалите на този Сайт са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. В случай че нарушите тези условия, правото ви да използвате този Сайт автоматично отпада и вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени или отпечатани материали.

2. Права и отговорности

Материалите (вкл. всичкият софтуер) и услугите в този сайт са ограничени до изрично посочените условия за тях без каквито и да е гаранции, вкл. търговски или целеви, както и такива за защита на интелектуална собственост. Задълженията на OfficeServices.bg по отношение на продуктите и услугите му се управляват от съответните споразумения и нищо в този сайт не може да ги промени. OfficeServices.bg също така не поема гаранция за точността и целостта на материалите, софтуера или услугите на този Сайт. OfficeServices.bg може да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите и техните цени по всяко време и без предупреждение. Материалите и услугите на този сайт може да са остарели и OfficeServices.bg не се ангажира да ги актуализира.

3. Ограничение на отговорността

OfficeServices.bg, неговите доставчици или трети лица, упоменати в този сайт, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на бизнеса), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други web сайтове, свързани с този сайт, или материалите, информацията и услугите в който и да е от тях, независимо дали основанието е гаранция, договор, правонарушение или друга правна фигура, независимо от наличието или не на предупреждение спрямо OfficeServices.bg за възможността такива вреди да възникнат. в случай, че използването от ваша страна на материали, информация или услуги на този сайт доведе до необходимостта от сервизиране, ремонт или поправка на оборудване или информация, вие поемате всички разходи, свързани с това. Съответните закони може да не допускат изключването или ограничаването на случайни или закономерни щети, затова тези ограничения или изключения може да не се отнасят за вас.

4. Използване на софтуер

Софтуерът, наличен за зареждане от този Сайт, е защитен с авторски права, които принадлежат на FreeBSD CPAN PERL MySQL.Нямате право да сваляте или инсталирате софтуер, който включва Лицензионно споразумение, освен ако сте прочели и приели условията на Лицензионното споразумение. Копирането или разпространението на софтуера е забранено, освен предвидените случаи в съответното лицензионно споразумение.

5. Информация от потребителите

OfficeServices.bg не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез Сайта. Всички материали, информация и други съобщения ("Съобщения"), излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. OfficeServices.bg няма никакви задължения по отношение на тези Съобщения. OfficeServices.bg и посочените от него лица ще имат право да копират, разкриват, разпространяват, съобщават, инкорпорират или използват по друг начин съобщенията и всички съдържащи се в тях данни, изображения, звуци, текстове и др. за всякакви търговски и нетърговски цели. Работата с личната идентификационна информация, която изпращате на OfficeServices.bg с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Онлайн декларацията за конфиденциалност на OfficeServices.bg. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение със законите в България.

6. Потребителски форуми и чат

OfficeServices.bg може, но не се задължава, да контролира или преглежда местата в този Сайт, където потребителите излъчват или изпращат съобщения или контактуват един с друг, в това число, но не само, чат стаи, бюлетини или други потребителски форуми, както и съдържанието на такива съобщения. OfficeServices.bg обаче не носи отговорност за съдържанието на такива съобщения, независимо дали се налагат от законите за авторско право, или представляват клевета, конфиденциалност, нецензурен език и др. OfficeServices.bg си запазва правото да премахва всякакви материали, които са неприлични, обидни или недопустими.

7. Препратки към сайтове на трети лица

Препратките от този Сайт към Web сайтове на трети лица са предоставени единствено за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. OfficeServices.bg не е прегледал всички тези сайтове на трети лица, не ги контролира и не поема отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. OfficeServices.bg не налага или препоръчва, нито информацията, софтуера или други продукти или материали в тях, както и резултатите от използването им. Ако посетите някои от Web сайтовете, към които има препратки в този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск.

8. Препратки към OfficeServices.bg

Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според условията OfficeServices.bg в Упътвания за препращане към Web сайтовете на и според приложимите закони.

9. Търговски марки

OfficeServices.bg, както и имената на продуктите на OfficeServices.bg, описани тук, са търговски марки и/или марки на услуги, или регистрирани марки и/или марки на услуги на OfficeServices.bg. Други имена на продукти и компании, споменати тук, са търговски марки и/или марки на услуги на техните съответни притежатели.

10. Общи бележки

OfficeServices.bg не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Нямате право да използвате, експортирате или реекспортирате материалите или услугите в този Сайт, нито техни копия и адаптации в нарушение на приложимите закони или разпоредби, включително,
OfficeServices.bg може да преразглежда тези Условия по всяко време, като актуализира тази публикация. Трябва да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, тъй като те са обвързващи за вас. Някои клаузи от тези условия могат да бъдат подтиснати от специално създадени други такива, които се намират на конкретни други страници в уеб сайта.

11. Упътвания за препратки към сайтa OfficeServices.bg

Сайт с връзка към Web сайта на OfficeServices.bg:

  • Може да сочи към съдържание на OfficeServices.bg, но не и да го копира
  • Не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на OfficeServices.bg
  • Не трябва да посочва неявно, че OfficeServices.bg налага или препоръчва него или продуктите му
  • Не трябва да представя погрешно отношенията си с OfficeServices.bg
  • Не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на OfficeServices.bg
  • Не трябва да използва логото на OfficeServices.bg без разрешение от OfficeServices.bg
  • Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи